Hier onder staan onze toepasselijke verkoopvoorwaarden.

REPRESENTATIES – De door onze vertegenwoordigers gesloten contracten zijn slechts geldig na onze aanvaarding. De factuur wordt geacht te zijn aanvaard.

FACTUATIES – Indien tussen de datum van verkoop en de datum van levering, entreegelden, belastingtarieven, transport- en/of verzekeringskosten zouden variëren, zijn wij gerechtigd rekening te houden met een variatie die groter is dan 1% van de verkoopprijs. In geval van schommeling van de Euro ten opzichte van de valuta van het land van oorsprong van een ingevoerd goed, hebben wij het recht het contract te ontbinden, tenzij de koper ermee instemt het prijsverschil ten gevolge van de wijziging van de wisselkoers voor zijn rekening te nemen.

TRANSPORT – De goederen reizen uitsluitend op risico van de koper, zelfs indien de verzending franco geschiedt. Het gefactureerde gewicht is het gewicht dat bij vertrek uit onze winkels wordt geregistreerd. De verpakking wordt voor verzending gecontroleerd. In geval van tekort of beschadiging dient de koper zijn verhaal te nemen op de derde vervoerder.

De koper is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de goederen.

Leveringen – Tenzij anders overeengekomen, zijn al onze prijzen af onze winkels in Luik.

Kwaliteit – Klachten over de kwaliteit en de aard van de geleverde goederen moeten binnen 72 uur na ontvangst van de goederen worden ingediend en per aangetekende brief worden verstuurd. Anders kunnen ze niet in aanmerking worden genomen.

BETALING – Onze prijzen zijn voor netto contante betaling zonder korting. De goederen zijn betaalbaar in Luik. Elke betaling die niet binnen 30 dagen na de factuurdatum wordt verricht, geldt als uitstel van betaling. Wij hebben het recht om over onze kopers te beschikken zonder dat de afgifte van de wissel als een afwijking van de plaats van betaling wordt beschouwd. De wisselzegels en incassokosten zijn voor rekening van de kopers. Geen enkele contante betaling is geldig, tenzij zij op het ogenblik van de levering door ons of door onze naar behoren gemachtigde bezorgers is ondertekend. Geschillen mogen niet als voorwendsel worden gebruikt om betaling uit te stellen.

TE LAATSTE BETALING: Elke vertraging in de betaling zal, zonder ingebrekestelling, aanleiding geven tot: – De berekening van verwijlintresten tegen een tarief van 12% per jaar vanaf de vervaldatum vermeld op de factuur. – Een forfaitaire verhoging van 12% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 75e om onze administratieve inningskosten te dekken. Bovendien zal het dossier, tien dagen na een ingebrekestelling per aangetekende brief, worden overgedragen aan de geschillenafdeling voor terugvordering met alle rechtsmiddelen, waarbij alle procedurekosten voor uw rekening zijn.

CONTEST

BESCHILLEN – Alle geschillen die uit een van onze contracten kunnen voortvloeien, zullen worden beslecht door de Luikse rechtbanken.

De verkoopvoorwaarden vermeld op de achterzijde van de bestelbonnen zijn eveneens van toepassing.